شرایط عضویت

عضویت در انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان به یکی از شرایط زیر امکان پذیر است :

  • اعضاء اصلی
  • اعضاء افتخاری
  • اعضاء اصلی:

اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن حداقل یکی از شرایط زیر می توانند به عضویت اصلی این انجمن درآیند:

  • شرکتهای دانش بنیان تایید شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که دارای کارت بازرگانی معتبر یاکارت عضویت معتبر اتاق کرمان باشند
  • شرکتهای پذیرفته شده در پارکها و مراکز رشد که دارای کارت بازرگانی معتبر یا کارت عضویت معتبر اتاق کرمان باشند

تبصره: این اعضاء حق انتخاب و حق رای خواهند داشت

  • اعضاء افتخاری:

اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می توانند به عضویت انجمن درآیند:

  • شرکتهای دانش بنیان تایید شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • شرکتهای پذیرفته شده در پارکها و مراکز رشد
  • شرکتهای ارائه دهنده خدمات تخصصی به شرکتهای دانش بنیان پس از تایید هیات مدیره انجمن
فهرست