شرایط عضویت

در قسمت ثبت نام اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن حداقل یکی از شرایط زیر می توانند به عضویت انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان درآیند:
۱- شرکتهای دانش بنیان تایید شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که دارای کارت بازرگانی معتبر یاکارت عضویت معتبر اتاق کرمان باشند
۲- شرکتهای پذیرفته شده در پارکها و مراکز رشد که دارای کارت بازرگانی معتبر یا کارت عضویت معتبر اتاق کرمان باشند

متقاضیان دارای شرایط عضویت می توانند با تکمیل فرم عضویت بصورت آنلاین نسبت به درخواست عضویت اقدام نمایند. هر شرکت می تواند حداکثر برای دونفر از اعضاء خود درخواست عضویت داشته باشد.

فهرست