بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و شرکتهای دانش بنیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهاد کشاورزی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت نیرو- سازمان حفاظت محیط زیست

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه ۲۴/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان را به شرح زیر تصویب کرد:

ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان

ماده۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت و در موارد مرتبط وزارت جهاد کشاورزی مجازند مطابق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای استقرار واحدهای صنایع پیشرفته در سرفصل های ذیل، بر اساس رده بندی به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در کلیه شهرها اقدام نماید:

۱. فناوری زیستی (غذایی، کشاورزی دامی و گیاهی، صنعتی محیط زیست، زیست فناوری مولکولی)

۲. فناوری نانو (محصولات و مواد)

۳. اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها)

۴. الکترونیک، کنترل و سخت افزارهای رایانه ای

۵. فناوری اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری

۶. تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی

۷. داروهای پیشرفته

۸. وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی

۹. هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها، موشک ها)

۱۰. انرژیهای نو(تجدیدپذیر)

۱۱. محصولات پیشرفته در حوزه های علوم شناختی؛ گیاهان دارویی و کشاورزی؛ نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی؛ آب، خاک و هوا؛ معدن؛ فناوریهای دریایی؛ ساختمان و راهسازی

تبصره- رده بندی به شرح جدول پیوست به عنوان مفاد بند (۱۲) ماده (۲) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت۳۹۱۲۷ هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ تعیین می شود.

ماده۲- علاوه بر مکانهای مجاز نام برده شده در ماده (۳) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت۳۹۱۲۷ هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰، واحدهای صنایع پیشرفته می توانند بر مبنای رده بندی، در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد مصوب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شهرک های دانش سلامت موضوع ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شهرکها و نواحی صنعتی قانونی مستقر شوند.

تبصره- واحدهای صنایع پیشرفته دارای رده (۱) در محدوده شعاع (۱۲۰) کیلومتری تهران و سایر شهرهای دارای محدودیت استقرار، علاوه بر مکانهای مجاز مذکور در ماده (۲) این تصویب نامه، مجازند در کاربری‌های صنعتی و کارگاهی داخل شهرها و روستاها یا مکانهای صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند.

ماده۳- «شرکت ها و موسسات دانش بنیان» که دارای فعالیت تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی بوده و به تولید کالاهای دانش بنیان در حد آزمایشگاهی، سفارشی (قبل از تولید انبوه) می پردازند، مشمول رده بندی نمی‌شوند و می توانند در کاربری های مجاز واقع در محدوده کلیه شهرها و از جمله شهرهای دارای محدودیت استقرار و سایر مکان های مجاز مستقر شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای این واحدها اقدام نماید.

ماده۴- استقرار و فعالیت «شرکتها و موسسات دانش بنیان» دارای تولید انبوه و در حد تولید صنعتی از کالاهای­ دانش‌بنیان، طبق رده بندی تعیین شده برای صنایع پیشرفته و مطابق ضوابط تعیین شده در ماده (۱) و (۲) این تصویب نامه انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای این واحدها اقدام نماید.

ماده ۵- شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای صنایع پیشرفته توسط کارگروه موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت ۴۶۵۱۳ هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ تعیین می شود.

ماده ۶- تعیین رده بندی برای واحدهای صنایع پیشرفته و شرکتها و موسسات دانش بنیان که موضوع فعالیت آنها در فهرست رده بندی پیوست ذکر نشده و تصمیم‌گیری در خصوص صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای صنایع پیشرفته که قبل از تاریخ این تصویب نامه احداث شده و دارای جواز تأسیس بوده و در حال بهره برداری هستند، در کمیته موضوع ماده (۷) تصویب نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت۳۹۱۲۷ هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ با حضور نماینده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و حسب نیاز سایر دستگاه ها انجام می شود.

ماده۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در خصوص تامین منابع آب برای صنایع، از وزارت نیرو استعلام نموده و سقف مصرف آب اعلام شده از سوی وزارت نیرو برای هر منطقه را جهت صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای صنایع پیشرفته ای که در فرآیند تولید نیازمند آب هستند، رعایت نماید.

ماده۸- استفاده از اراضی زراعی و باغی در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها منوط به اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها- مصوب ۱۳۷۴- و اصلاحیه بعدی آن می باشد.

ماده۹- این تصویب نامه جایگزین پیوست تصویب نامه شماره ۱۹۳۵۵۹/ ت۴۱۹۲۸هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸، بند (۸) تصمیم نامه شماره ۹۹۷۵۷/ ۴۳۰۸۴ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۸، پیوست تصمیم نامه شماره ۴۲۲۴/ ۴۴۰۰۸ مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۹ و تصویب نامه شماره ۱۲۴۹۴۶/ ت۴۸۶۰۸هـ مورخ ۹/۷/۱۳۹۲ می شود.

فهرست