نام شرکت شناسه ملی نوع مجوز استان حوزه فناوری تاریخ تایید
مهندسی گسترش سامانه های هیوا ۱۰۸۶۰۵۶۴۳۷۲ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۸- خدمات تجاری‌سازی ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
کوشا هوشمند کرمان ۱۰۶۳۰۱۱۶۷۴۸ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
خدمات صنعتی کرمان ۱۰۶۳۰۰۸۹۱۲۳ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
صنایع ممتازان کرمان ۱۰۶۳۰۰۸۵۴۱۷ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
تولیدی و توزیعی بهارستان رایان ۱۰۶۳۰۱۱۹۴۵۳ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
معدنکاران اندیشه ساز نمایشگر امید ۱۴۰۰۷۲۶۷۵۳۸ نوپا نوع ۲ کرمان ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
یکتا ارتباط تعاملی پرتو نما ۱۴۰۰۵۴۰۳۰۲۸ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
برافزا کشاورز پارس ۱۰۸۶۱۸۷۵۴۰۸ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
کارا کرمان ۱۰۶۳۰۰۹۳۲۸۷ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
تهیه و تولید فلزات نادر رفسنجان ۱۰۸۶۰۵۲۸۱۹۲ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
ایده پردازان نوآور بوتیا ۱۰۶۳۰۱۷۴۷۴۳ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
الکترونیکی بردهای هوشمند ایرانیان ۱۰۶۳۰۱۴۰۸۷۷ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
مبتکران تجهیزات فشار قوی برق کارمانیا ۱۴۰۰۵۸۱۲۵۵۷ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
بوم زیست یاخته ۱۴۰۰۷۰۵۲۱۳۷ نوپا نوع ۲ کرمان ۰۵- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
لاوان تابلو ۱۰۸۶۰۵۶۷۸۱۴ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
کشت گستر بوتیا سبز کریمان ۱۴۰۰۵۳۳۱۰۳۸ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
زرین طب مشرق زمین ۱۰۶۳۰۱۸۲۱۱۹ نوپا نوع ۲ کرمان ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
پردازش پارسیان گواشیر سیستم ۱۰۹۸۰۱۸۴۹۸۰ نوپا نوع ۲ کرمان ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
آموزشهای تخصصی خانه متالورژی پارسیان ۱۰۶۳۰۱۸۳۰۴۶ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
سپهرسای پارس سمنگان ۱۴۰۰۷۲۶۰۰۴۰ نوپا نوع ۲ کرمان ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
کاوش گران آب و پایش گران هوا باران رفسنجان ۱۴۰۰۷۷۴۲۹۲۰ نوپا نوع ۲ کرمان ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
مهندسی تردد راهنما ۱۰۸۶۰۵۷۰۶۳۷ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
آتورینا فن گستر کارمانیا ۱۰۶۳۰۱۸۵۶۷۵ نوپا نوع ۱ کرمان ۰۵- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
فنی و مهندسی فناوری الکترونیک آسمان کارمانیا ۱۴۰۰۴۸۶۹۳۷۵ تولیدی نوع ۱ کرمان ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
زر آزما ماهان ۱۰۶۳۰۱۸۴۷۵۲ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
آوا پرداز کیهان کریمان ۱۴۰۰۷۴۱۶۶۹۱ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
ترمیم بافت سینا ۱۴۰۰۶۰۱۵۴۳۸ نوپا نوع ۲ کرمان ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
ویژگان بسپار شرق ۱۰۶۳۰۱۵۲۰۵۶ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
فنی و مهندسی نیکان نیرو ابان ۱۰۸۶۱۲۰۴۲۵۵ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
نوین اندیشان پارسیان کویر کارمانیا ۱۰۶۳۰۱۹۰۳۹۲ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
پیشرو صنعت دانش فراز ۱۰۶۳۰۱۹۱۸۵۱ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
نگین اختر گستران انرژی سبز ۱۴۰۰۵۹۲۳۱۹۸ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
مجتمع فرو آلیاژ رباط ۱۰۶۳۰۱۴۲۳۴۹ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
فرآوری نادر فلز کرمان ۱۴۰۰۴۶۴۱۰۴۰ نوپا نوع ۲ کرمان ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
سپهربرق صبا صنعت ۱۴۰۰۴۹۰۹۸۴۷ نوپا نوع ۲ کرمان ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
نیکان فرآور رنگین فلز ۱۴۰۰۸۹۱۴۳۲۳ نوپا نوع ۲ کرمان ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
زیست فناوری آلا آوا ژن ۱۴۰۰۴۸۹۶۸۱۵ نوپا نوع ۱ کرمان ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
پویشگران فیزیک کاربردی بوتیا ۱۴۰۰۸۹۵۷۹۵۱ نوپا نوع ۲ کرمان ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
کرمان تابلو ۱۰۶۳۰۰۶۵۹۶۷ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
مهندسی پنگان الکترونیک ۱۰۶۳۰۱۴۸۸۰۲ تولیدی نوع ۱ کرمان ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
مهندسی ویرا ربات کارمانیا ۱۴۰۰۶۲۷۳۴۰۲ نوپا نوع ۲ کرمان ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
مهندسی بارز کلید کرمان ۱۰۶۳۰۱۶۶۷۴۰ تولیدی نوع ۱ کرمان ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
پزشکی زیست سالک ۱۴۰۰۶۶۷۸۷۷۶ نوپا نوع ۱ کرمان ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
واسط کالا ستاره رفسنجان ۱۴۰۰۸۳۱۲۲۴۵ نوپا نوع ۲ کرمان ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
صنایع تکمیلی پتروبسپار سیرجان ۱۴۰۰۸۹۳۹۲۷۲ نوپا نوع ۲ کرمان ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
فیلمسازی ویدیویی فانوس برکه خیال ۱۴۰۰۷۸۴۸۰۲۷ نوپا نوع ۲ کرمان ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
تولید نهال طوبی کرمان ۱۰۶۳۰۱۲۱۰۷۰ تولیدی نوع ۱ کرمان ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
سیمین پالایش کرمان ۱۴۰۰۱۹۲۰۸۸۰ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
تولیدی اروند چرخ ۱۰۶۳۰۰۹۲۹۲۰ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
فراسوی ابعاد آسمان خیال ۱۴۰۰۵۱۴۸۸۶۸ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
هزار زیره ماهان ۱۴۰۰۴۷۲۸۱۲۲ نوپا نوع ۱ کرمان ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
پیشتازان عرصه پردازش هوشمند دماوند ۱۴۰۰۹۵۱۶۰۸۰ نوپا نوع ۲ کرمان ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
تردد گستر کرمان ۱۰۶۳۰۱۷۱۷۶۰ تولیدی نوع ۲ کرمان ۰۸- خدمات تجاری‌سازی ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
تراشه هوشمند ماهان ۱۰۶۳۰۱۵۷۷۲۸ نوپا نوع ۲ کرمان ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
رفسنجان اسانس دارو ۱۴۰۰۳۴۶۴۸۷۶ نوپا نوع ۲ کرمان ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
ریشه گستر ویرا ۱۴۰۰۷۲۳۲۵۹۷ نوپا نوع ۲ کرمان ۰۱- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
پایش گستر پرمون ۱۴۰۰۷۰۱۰۹۴۰ نوپا نوع ۲ کرمان ۰۶- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

 

فهرست